Vissza a főoldalra


ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:Közbeszerzési értesítő 2.

Az eredeti szöveg letölthetően a hírekben.

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Építési beruházás

X

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma

Azonosító kód

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Köröstarcsa Község Önkormányzata

Postai cím: Kossuth tér 7.

Város/Község: Köröstarcsa

Postai irányítószám: 5622

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Nosza József polgármester

Telefon: 66/480-211

E-mail: korostarcsa@alfold.net

Fax: 66/480-222

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.korostarcsa.hu

 

További információk a következő címen szerezhetők be:

 

 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

 

X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

 

X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

         

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Regionális/helyi szintű X

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

X Egyéb (nevezze meg): önkormányzati feladatok

 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen  nem X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Szociális Alapszolgáltatási Központ felújítása

 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás -, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának)

 

a) Építési beruházás X

   

Kivitelezés

X

   
   

A teljesítés helye

5622 Köröstarcsa Kossuth tér 2.

NUTS-kód HU332

   

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása X

 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Épületfelújítás

 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 
  Fő szójegyzék    

Fő tárgy

45262690-4

   

További tárgy(ak)

45262700-8

45310000-3

45331100-7

45421100-5

   

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen  nem X

 

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen  nem X

 
           

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve)

356,43 m2 hasznos alapterületű épület felújítása, akadálymentesítése a dokumentációban foglaltak szerint (nyílászárók cseréje, elektromos hálózat felújítása, fűtéshálózat korszerűsítése, vizesblokk átalakítása)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

befejezés 2009/12/15 (év/hó/nap)

III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér amelyre vonatkozó ajánlattevői vállalásokat az ajánlatkérő rész-szempontként értékel, valamint jóteljesítési biztosíték, amelyet a Kbt. 53. § (6) a) pontjában felsorolt valamely módon kell teljesíteni.


III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Az elvégzett munkák finanszírozása az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréből „Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése" című DAOP-2008-4.1.3/A pályázati úton elnyert forrásból (EU-s és hazai költségvetési) és az önkormányzat saját pénzeszközeiből történik. 2009.11.10. napját követően, legalább 60 %-os készültség igazolása alapján 1 db, legfeljebb 50 %-os mértékű rész-számla és 1 db végszámla nyújtható be, az útmutatóban meghatározottak szerint. A számlák kifizetése a teljesítéstől számított 60 napon belül történik meg a Kbt. 305. §. (1) bekezdésében meghatározottak alapján.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Az Ajánlatkérő közös gazdasági társaság létrehozását nem kéri. Több ajánlattevő közös ajánlatát csak egyetemleges felelősség vállalás és teljes körű közös képviselői meghatalmazása esetén fogadja el. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a szerződés teljesítésére való alkalmassá minősítéshez az ajánlattevők - a 66. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti alkalmassági követelmények kivételével - együttesen is megfelelhetnek az előírt alkalmassági követelményeknek.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen  nem X

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

 • - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó a Kbt. 65. § (3) és (4) bekezdése szerinti szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése hatálya alá esik, figyelembe véve a Kbt. 4. § 3/E. pontját is.
 • - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§.(1) a)-c) pontjaiban és a (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak, illetve nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és erőforrást biztosító szervezet, akivel szemben a 61.§. (1) d) pontjában, illetve (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
 • - Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagnak) valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249.§ (3) bekezdése szerint kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdése, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - d) pontjainak, valamint a (2) bekezdése hatálya alá.
 • - A közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe kizáró okok alá eső alvállalkozót.

Ajánlatkérő kizárja az olyan ajánlattevőt, akivel, illetve akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a részére erőforrást biztosító szervezettel szemben a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok fennállnak.


III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén minden tagnak) és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóinak a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:

A 2008-as üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámoló {Kbt. 66. § (1) b) pont}, egyéni vállalkozó esetében cégszerű nyilatkozat arról, hogy a 2008. évi tevékenységének eredménye milyen volt {Kbt. 66. §. (1) bekezdés d) pont}.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén minden tag), és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha

- bármelyiküknek a 2008. évben az adózás előtti eredménye negatív, vagy nyilatkozata szerint a 2008. évi tevékenysége veszteséges volt, vagyis az Szja tv. szerinti vállalkozói jövedelemmel nem rendelkezett.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén minden tagnak) és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki illetőleg szakmai alkalmassága igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:

- Az előző három év (2006-2008) legjelentősebb vonatkozó építési illetve épületfelújítási beruházásainak ismertetése egy referencialistában összefoglalva {Kbt. 67. § (2) a) pontja} és a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerinti módon igazolva.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén minden tag), és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha

- együttesen nem rendelkeznek a vizsgált időszakban összesen legalább 20 M Ft nettó összértékű épületépítési vagy épület-felújítási referenciával.

III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen  nem X

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen  nem X

     

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

X

 

IV. 2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint X

Az alábbiakban megadott részszempontok szerint X (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

1. Nettó ajánlati ár

2. Késedelmi kötbér nagysága

3. Garanciális időtartam hossza

Súlyszám

75

10

15

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen  nem X

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen  nem X


IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2009/08/24 (év/hó/nap ) Időpont: 09.30 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen X nem

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): nettó 50.000,- Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció árát, amely 50.000 HUF + ÁFA, az ajánlatkérőnek az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-15345314 számú számlájára kell átutalni.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő

Dátum: 2009/08/24 (év/hó/nap) Időpont: 09.30 óra

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU X

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2009/08/24 (év/hó/nap) Időpont: 09.30 óra

Helyszín : 5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7. I/11. iroda

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 80. §. (2) bekezdése szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő  jellegű-e? (adott esetben) igen  nem X

V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen X nem

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése" című DAOP-2008-4.1.3/A

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2009/09/02. 10.00 óra

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2009/09/18.

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen X nem

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció árát bizonyító banki bizonylat igazolását követően a dokumentáció átvehető, az ajánlatkérő címén, hétköznapokon 900 órától 1400 óráig (telefonon történő egyeztetéssel), illetve a határidő leteltének napján 0930 óráig. A dokumentáció a Kbt. 54. § (4) bekezdése alapján is megszerezhető, a befizetési banki bizonylat csatolása mellett. A dokumentáció ellenértékének befizetéséről számla kerül kiállításra. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása: nyomtatott formában. Az útmutató kérésre elektronikus úton is megküldésre kerül.

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Az értékelés során adható pontszám: 1-10-ig terjed, amely minden rész-szempont esetén azonos. A pontszámok a IV.2.1. pontban megjelölt súlyszámmal lesznek figyelembe véve az értékelés során.

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

A ponthatárok közötti pontszám megállapítása a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlásának figyelembevételével történik. Az 1. rész-szempont esetén a ba) pont szerinti fordított arányosításra, a 2. rész-szempont esetében a bb) pont szerinti egyenes arányosításra, a 3. rész-szempont esetében a 2. pont szerinti sorbarendezésre kerül sor.

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen X nem

V.7) Egyéb információk:

 • 1) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakra.
 • 2) Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő illetve a nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. E jogosultságot igazoló dokumentumok eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. Aláírási címpéldányt másolatban. Amennyiben az aláíró meghatalmazott úgy a meghatalmazást eredetiben kell csatolni.
 • 3) Az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével köti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
 • 4) Ajánlatkérő ajánlati dokumentációt állított össze, a dokumentáció nem ruházható át. Konzorcium esetén elegendő egy tagnak megvenni a dokumentációt.
 • 5) Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő ajánlatában nem nyilatkozik a Kbt. 70.§ (2) és a 71.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakra.
 • 6) Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő nem nyilatkozik a Kbt. 71.§ (3) bekezdése alapján arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe kizáró okok alá eső alvállalkozót.
 • 7) Az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza a szerződéstervezetet, melyet az ajánlathoz kitöltve kell becsatolni.
 • 8) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni az ajánlat alapjául szolgáló részletes költségvetést. A részletes költségvetés az ajánlati ár alátámasztására szolgál. Az Ajánlatkérő a költségvetési kiírás módosítására (mennyiségi észrevétel, műszaki szükségességből elvégzendő munkák, stb.) lehetőséget biztosít a dokumentációban rögzítetteknek megfelelően.
 • 9) Az ajánlati árat 25% mértékű ÁFA figyelembe vételével kell meghatározni.
 • 10) A beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program támogatásában valósul meg. A támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló összeg nettó 20.811.165,- Ft
 • 11) Közös ajánlat esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal.
 • 12) Az ajánlatok postai úton történő elküldéséből származó valamennyi kockázat - beleértve a határidőn túli beérkezést is - ajánlattevőt terheli.
 • 13) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
 • 14) Az Ajánlatkérő 2009. augusztus 04-én 10.00 órai kezdettel helyszíni szemlét hirdet meg, találkozás a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában. Külön meghívó nem kerül kiküldésre. A helyszíni szemle során ismertetésre kerülnek a kivitelezéssel kapcsolatos munkaszervezési követelmények.
 • 15) Az ajánlatokat zárt csomagolásban, cégszerűen aláírva, tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható kötésben, 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti és a másolati példányokat. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. Az ajánlatot folyamatos oldalszámmal kell ellátni, minden tartalommal rendelkező oldalát a cégjegyzésben szereplő képviselőnek szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni: „Alapszolgáltatási Központ felújítása - Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig"

16) A Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

17) Az ajánlatkérő a Kbt. 83. § alapján az eljárás során teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/07/16 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:Dr. Szathmáry Péter

Postai cím: Kinizsi u. 13.

Város/Község: Békéscsaba

Postai irányítószám: 5600

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Szathmáry Péter

Telefon: 66/444-568

E-mail: drszathmary@t-online.hu

Fax: 66/444-568