Vissza a főoldalra
ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:Alapszolgálati Központ

Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ

 Köröstarcsai Alapszolgáltatási Központ

 

Cím: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér 2.

Tel: 66/480-398

Mobil: 06-20/298-10-03

e-mail: alapszolgkp@freemail.hu, alapszolgkp@korostarcsa.hu

Telephely koordinátor: Kurilláné Dr. Hanyecz Krisztina

 

 

 

 

 

 

Intézményünk szolgáltatásai:

 

 • Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Idősek Klubja
 • Szociális étkeztetés
 • Házi segítségnyújtás
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (társulás keretében)
 • Szociális mosoda
 • közösségi szolgálat (társulás keretében)

 

Telephely:

 

Cím: 5673  Kamut Petőfi u. 47.

 

Tel: 66/ 428-311

 

 

 

Intézményünk nyitva tartása: szolgáltatásonként változik.


(Békési Kistérségi Társulás keretében a mezőberényi Humánsegítő Szolgálat látja el)

 

 

Idősek Klubja

Ki veheti igénybe?

Tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek.

 

Szolgáltatások:

 • közösségi együttlét és pihenés biztosítása,
 • szabadidős tevékenységek, programok szervezése (szabadidős játékok és programok szervezése, sajtótermékek és könyvek biztosítása, tévénézési, zenehallgatási lehetőség)
 • személyi tisztálkodás, ruházat tisztítása ( fürdési, tisztálkodásai, mosási lehetőség),
 • hivatalos ügyek intézése,
 • egészségügyi ellátás (háziorvos és gondozónő által, minden héten szerdán): gyógyszeríratás, gyógyszeradagolás, vérnyomásmérés, súlymérés, gyógyszerkiváltás,
 • mentális gondozás: életvezetési, életmódbeli tanácsadás, problémák megbeszélése, lelki támasz nyújtása

 

klubvezető: Kurilláné Dr. Hanyecz Krisztina

gondozónő: Mikó László Pálné (szociális gondozó)

A klub nyitvatartási ideje:

Hétfőtől - péntekig 7.00 - 15.00

 

 

Hogyan lehet igénybe venni?

Az Idősek klubja szolgáltatást szóban vagy írásban a klubvezetőnek benyújtott kérelem alapján lehet igénybe venni.

 

  

Házi segítségnyújtás

 

Ki veheti igénybe a házi segítségnyújtást?

Mindazok az idős korú személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására nem vagy csak részben képesek.

A házi segítségnyújtás keretében az ellátást igénylő saját lakókörnyezetében olyan szolgáltatásokat biztosítunk, melyekkel megkönnyítjük mindennapjait, és segítjük önálló életvitelének fenntartását.

Szolgáltatások:

 • háziorvossal való kapcsolattartás: gyógyszeríratás, gyógyszeradagolás, orvoshoz kísérés,
 • alapápolási feladatok: sebkezelés, sebkötözés, betegápolás, vérnyomásmérés, súlymérés
 • személyi higiéne: mosdatás, hajmosás, körömvágás
 • háztartás vitele: takarítás, mosás, mosogatás, bevásárlás, hivatalos ügyek intézése, illetve bármely házimunka elvégzése
 • étkeztetéssel kapcsolatos szolgáltatások: két fogásos ebéd biztosítása, ebéd házhoz szállítása, ételhordók tisztán tartása, térítési díj beszedés
 • mentális gondozás: életvezetési, életmódbeli , magán és hivatalos ügyekben tanácsadás, problémák megbeszélése, lelki támasz nyújtása, konzultáció szakemberrel, orvossal, segítség orvosi leletek, hivatalos levelek, iratok értelmezésében, külső kapcsolatok segítése.
 • Sürgős egészségügyi beavatkozás: elsősegélynyújtás; orvos, ügyelet, mentők értesítése
 • hivatalos ügyek intézésében
 • környezettel való kapcsolattartásban
 • egyéni szükségletekhez igazodó szolgáltatások nyújtásában

 

Hogyan lehet igénybe venni?

Az Idősek klubja szolgáltatást szóban vagy írásban a klubvezetőnek benyújtott kérelem alapján lehet igénybe venni. Igénybevétele gondozási szükséglet vizsgálatához kötött, melyet az ellátást igénylő kérelme alapján az intézményvezető végez el.

 

gondozónők:Molnár Erika (szociális gondozó)

                     Bereczki Ildikó (szociális gondozó)

                     Szentpéteriné Fülöp Ildikó ( szociális gondozó)

                     Hajdú Józsefné ( szociális gondozó)

                     Gyaraki Károlyné ( szociális gondozó)

                     Fazekasné Sás Szilvia ( szociális gondozó)

 

A szolgáltatások díjmentesen vehetők igénybe.

 

  

Szociális étkeztetés

 

Ki veheti igénybe?

Étkeztetés keretében gondoskodunk azoknak a szociális rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezés biztosításáról, akik koruk egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük miatt azt önmaguk számára tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani.

Szociális étkeztetésre jogosult az a személy, aki:

–    hajléktalan,

–    elemi kár miatt otthona, lakása használhatatlanná vált,

–    a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, egyedül él és az egészségi állapota szociális rászorultságot igazolt

–    egészségi állapota miatt önellátásra időszakosan részben vagy teljes egészében képtelen

–    házi gondozásban

–    jelzőrendszeres házi gondozásban

–    fogyatékossági támogatásban

–    vak személyi járadékban

–    időskorúak járadékában

–    felnőttkorban emelt összegű családi pótlékban

–    rokkantsági járadékban

–    szenvedélybeteg – ha gyógykezelésben részesül

–    egészségkárosodásának mértéke legalább a 40%-ot elérte

 

Hogyan lehet igénybe venni?

A szociális étkeztetést szóban vagy írásban a klubvezetőnek benyújtott kérelem alapján lehet igénybe venni.

Szolgáltatások:

–    helyben étkeztetés

–    kiszállítással történő étkeztetés

–    elvitellel történő étkeztetés

 

Az étkeztetés biztosítása munkanapokon  kiszállítással: 11.00 órától 13.00 óráig

                            elvitellel és helyben fogyasztás esetén 11.30 órától 12.30 óráig történik.

Az étkezési  térítési díj a jövedelem függvénye. Az étkezési térítési díjakat a Képviselő-testület által elfogadott hatályos térítési díj táblázat tartalmazza.

 

 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

  A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes idős korú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele, ill. szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, a térítési díjat a Mezőberényi Humánsegítő és Szociális Szolgálat határozza meg.

 

A térítési díj 2017. évben szociális rászorultság esetén: 30.- Ft/nap

 

Jelenleg 6 jelzőkészülék van elhelyezve a településen. Az ügyeleti ellátást az Alapszolgáltatási Központ szakképzett gondozói látják el.

 

 

 

Szociális mosoda és fürdő

 

  A szociális mosoda és fürdő kialakításáról a Képviselő-testület 126/2013.(X.31.) számú határozatával döntött, melyben támogatta a szolgáltatások kialakítását az Alapszolgáltatási

Központ épületében.

 

Ki veheti igénybe?

 

–    Az önkormányzat annak a személynek, akinek ingatlanában nincs vezetékes vízszolgáltatás térítésmentes tisztálkodási lehetőséget biztosít, jogosult igénybe venni az Alapszolgáltatási Központban működő tusoló helyiséget.

 

–    Az önkormányzat annak a személynek, akinek az ingatlanában nincs vezetékes víz, vagy áramszolgáltatás jogosult térítés mentesen igénybe venni ruházatuk mosására az Alapszolgáltatási Központban működő szociális mosógépet.

 

A szolgáltatások igénybevétele:

–    munkanapokon, nyitvatartási időben 7.00-15.00 óráig

 

A szolgáltatás nyújtása ingyenes, viszont a szükséges tisztítószereket pl.: mosópor, öblítő fürdéshez szükséges tisztálkodási szerek, törölköző, az igénybe vevő saját magának biztosítja.

 

 

 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

 

A szolgálat tevékenységi területei:

     A gyermekjóléti szolgáltatás olyan , a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

 

     A családsegítő szolgáltatás a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

 

            Általános segítő szolgáltatásaink:

 • tájékoztatás a családtámogatási ellátások formáiról, a hozzájutás módjáról,
 • segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében (kérelmek elkészítésében, nyomtatványok kitöltésében),
 • adományok közvetítése,
 • családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló programok (családterápia, párterápia),
 • közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez a működési területén élő lakosság számára,

 

A szolgálat ügyfélfogadási rendje:

Köröstarcsa                                                               

Hétfő:              8:00 - 11:00      13:00 – 15.00                     

Kedd:              8.00 - 11:00       13:00- 15:00                      

Szerda:           8:00 - 11:00       nincs ügyfélfogadás              

Csütörtök:       8:00 - 11:00       13:00-15:00                       

Péntek:           8:00-10:00         nincs ügyfélfogadás

   

Családgondozó: Rása Ildikó, (pedagógus, Gyermek és Ifjúság védelmi tanácsadó) 


Cím: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér 2. 

Tel: 66/480-398 

 e-mail:   csaladsegites@korostarcsa.hu 

                 

Kamut           

 

Szerda:          8:00 - 10:00