Vissza a főoldalra


ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:A képviselő-testület 2011. november 29-én tartotta soron következő ülését. Az ülés fontosabb eseményei, a 2012. I. félévi munkaterv


A képviselő-testület 2011. november 29-én tartotta

soron következő ülését.

 A testület elfogadta a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.

A testület megbízta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy gondoskodjanak a Helyi Építési Szabályzat módosításáról. A változás az általános mezőgazdasági és a korlátozott mezőgazdasági övezeteket érintené úgy, hogy ezek esetében megszűnne az építéshez szükséges terület nagyságának helyi építési szabályzatban rögzített minimális területnagysága.

A képviselő-testület köszönetét fejezte ki a Köröstarcsai Hangulat Brigád a köröstarcsai fiatalokért Közhasznú Egyesületnek a sporttelep működéséhez nyújtott támogatásáért.

A képviselő-testület köszönetét és elismerését fejezte ki a Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezet volt vezetőségének Czeglédi Sándornak, Bálint Lászlónénak és Vámos Imrénének a fogyatékossággal élő helyi lakosok érdekében végzett áldozatos, nagy elhivatottsággal végzett munkájukért.

A testület az ivóvíz-minőség javító programról szóló tájékoztatást elfogadta.

A képviselő-testület a 2012. évi víz- és csatornadíjra és rekonstrukcióra vonatkozó javaslat megtárgyalását a decemberi ülésére halasztotta.

A képviselő-testület a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati Társulás tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul vette. A pályázathoz önerőt kell biztosítani az önkormányzatnak 251.000,-Ft-ot.

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint az Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által benyújtott 2011. évi háromnegyedéves beszámolót elfogadta. A képviselő-testület megállapította, hogy a 2011. I-III. negyedéves gazdálkodása során az intézmények működőképességét fenntartotta, kitűzött feladatait megvalósította. Az önkormányzat fizetőképességét a folyószámla hitelkeret használatával folyamatosan biztosította.

A testület A helyi adórendeletek tárgyalását levette a napirendről és a decemberi ülésén tárgyalja.

A képviselő-testület elfogadta a 2012. évi költségvetési koncepcióját és felkérte a polgármestert, hogy a részletes költségvetést a törvényben előírt határidőre terjessze a testület elé.

A testület módosította a 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege 450.269 ezer forint.

Díjtételekről döntött a képviselő-testület:

A képviselő-testület 2012. évre vonatkozóan az önkormányzat bérlakások lakbérét nem emeli.

A képviselő-testület módosította a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletét, mely szerint a gyermekélelmezésben alkalmazható térítési díjak 2012. január 1-től az alábbiak:

Bölcsődés gyermek
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) 272,-Ft
Óvodás gyermek
(tízórai, ebéd, uzsonna) 272,-Ft

Iskolás gyermek
- napközis tanuló 347,-Ft
(tízórai, ebéd, uzsonna)
- menza
(csak ebéd) 225,-Ft

A képviselő-testület 2012. január 1-től módosította a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletet. A módosítás 4%-os emelést tartalmaz.

A testület az Alapszolgáltatási Központ intézményi térítési díjainak módosítására a 2011. évi önköltség megállapítása után tér vissza.

A képviselő-testület módosította a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletét. A hulladékszállítás díjai (heti szállítási gyakorisággal) 2012. január 1-től:

60 liter 7.680,-Ft
80 liter 10.240,-Ft
120 liter 14.305,-Ft
240 liter 28.610,-Ft

A képviselő-testület elfogadta a 2012. I. félévi munkatervét.

Január 26. (csütörtök) 16.00 óra


1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Smiri László polgármester

2. A vállalkozó háziorvosok, fogorvos által az önkormányzatnak fizetett költségtérítés felülvizsgálata
Előadó: Smiri László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységéről
Előadó: Csóka Károly parancsnok
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság

4. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tárgyalása (I. forduló)
Előadó: Smiri László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Humán és Ügyrendi Bizottság

5. A házibrigád beszámolója 2011. évi tevékenységéről, a brigád 2012. évi feladatainak meghatározása
Előadó: Smiri László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

6. A köztisztviselői teljesítmény követelmények alapját képező célokról döntés
Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság

7. Bejelentések

Február 23. (csütörtök) 16.00 óra

1. Közmeghallgatás

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Smiri László polgármester

3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének megalkotása
Előadó: Smiri László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Humán és Ügyrendi Bizottság

4. BejelentésekÁprilis 26. (csütörtök) 16.00 óra

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Smiri László polgármester

2. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Smiri László polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3. A Szociális Bizottság és a polgármester beszámolója az átruházott szociális és gyermekvédelmi hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: Nosza József Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke
Smiri László polgármester
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság

4. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Szabó Károlyné vezető-főtanácsos
Vértes Katalin családsegítő
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság

5. Beszámoló az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások hasznosításáról, javaslat a bérlakás állomány felújítási állománynövelési lehetőségére
Előadó: Smiri László polgármester
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

6. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság

7. Bejelentések

Június 7. (csütörtök) 16.00 óra

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Smiri László polgármester

2. Közrend, közbiztonság helyzete
Előadó: Mezőberényi Rendőrőrs Őrsparancsnoka
Véleményezi: Humán és Ügyrendi Bizottság

3. A Vagyonvédelmi Egyesület tájékoztatója működéséről
Előadó: Körömi János elnök

4. A Képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Smiri László polgármester

5. Bejelentések

A képviselő-testület módosította az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét. A hétvégi (péntek-szombat) nyitva tartás 2011. december 1-től másnap 03.00 óráig tarthat.

A testület módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló önkormányzati rendeletét. A módosítás szerint szociális kölcsönt évente egy alkalommal vehet igénybe a kérelmező, ha a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel. Továbbra sem kaphat kölcsönt az akinek tartozása van az önkormányzat felé.

A képviselő-testület a mezőőri szolgálat felállításáról a januári ülésén dönt. Megbízták a címzetes főjegyzőt, hogy a településen gazdálkodók körében végezzen felmérést arra vonatkozóan, hogy igénylik- e a mezőőri szolgálat felállítását.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a házi segítségnyújtás ellátására nem köt feladat átvállalási megállapodást a Tevékeny Szeretet Misszióval.

A képviselő-testület módosította a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, az Alapszolgáltatási Központ, a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, a Polgármesteri Hivatal, valamint az Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát.

A testület úgy döntött, hogy nem kíván csatlakozni a Békési Kistérség a Magyarország-Románia határon átnyúló szélessávú internethálózat kiépítésére benyújtandó pályázatához.

A képviselő-testület 2012. január 1-től 2012. augusztus 31-ig Kopányiné Soós Ilona könyvtárost megbízta a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár vezetésével heti 20 órában.

A képviselő-testület a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába három nyolcadik osztályos tanulót támogatott. Két tanuló esetében az önkormányzat vállalta, hogy a programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) diákonként 5.000,-Ft havi ösztöndíjat nyújt. Egy tanulót elviekben támogatott a testület.A képviselő-testület 2012. január 26-án tartja soron következő ülését.