Vissza a főoldalra


ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:A képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének fontosabb eseményei


   

A képviselő-testület 2011. április 28-án tartotta soron következő ülését, melyen az alábbiakról döntöttek.

A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.

A képviselő-testület a polgármester és a Köröstarcsáért Barátok Egyesülete által aláírt, a Kossuth tér felújítására vonatkozó megállapodás módosítását jóváhagyta. A megállapodást

2011. április 13-tól a fejlesztés megvalósítása érdekében benyújtott pályázat utolsó kifizetési kérelmének benyújtásától számított 5 évre módosították

A képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. Az idősek nappali ellátása keretében lehetőséget kívánnak teremteni arra, hogy az elmagányosodott, elsősorban idős lakosok kiszakadhassanak megszokott környezetükből, új kapcsolatokat építhessenek ki, illetve rendezvények segítségével új ismeretekre tehessenek szert. A klub jelenleg 24 fővel teljes kihasználtságú. Házi segítségnyújtás keretében 3 fő gondozó 27 ellátottról gondoskodik. A szociális étkeztetésre 40 fő után igényelnek állami támogatást. Gyermekjóléti szolgálatnál jelenleg 21 család 59 gyermeke részesül alapellátásban, 9 család 12 gyermeke védelem alatt áll, továbbá 2 család szorul támogatásra, melyeknél a gyerekek átmeneti nevelésbe kerültek.

A képviselő-testület az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadta.

2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi adatok:

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás keretében júliusban 250, novemberben 255 gyermek részére folyósított egyszeri 5.800,-Ft összegű támogatást az önkormányzat.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 67 gyermek részesült összesen 402 eFt. összegben.

Babatámogatást 19 gyermek után fizetett ki az önkormányzat gyermekenként 10.000,-Ft-ot.

Településünkön 48 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él, amelyből bölcsődés 2, óvodás 5, általános iskolás 26, középiskolás 15 gyermek.

15 gyermek van védelembe véve, amelyből 8 gyermek a szülőnek felróható magatartás miatt került védelembe.

2010. évben nem indult a gyámhatóság előtt gyermekbántalmazás miatt eljárás.

Védendő fogyasztásra vonatkozó igazolást (áram és gáz) 192 esetben adott ki az önkormányzat.

A gyermekjóléti szolgálatot 1141 esetben keresték fel.

Anyagi veszélyeztetettség miatt 19-en, szülők életviteléből és szülői elhanyagolásból eredő veszélyeztetettség miatt 16-an, szenvedélybetegség miatt 9-en, magatartászavar miatt 7-en, családi konfliktus miatt 4-en kerültek a alapellátásba.

A jelzőrendszer jól működik a településen, amely által 51 esetben érkezett jelzés valamilyen veszélyeztetettség miatt.

A beszámolók az önkormányzat honlapján megtekinthetők.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló keretében a

képviselő-testület a 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést, az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, valamint az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolóját jóváhagyta.

A testület a 2010. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgálat pénzmaradványa 29.161.897,- Ft-ban hagyta jóvá az alábbiak szerint:

- Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa       13.637.008,-Ft felhalmozási célú pénzmaradványa        15.207.000,-Ft

- Általános Iskola működési célú pénzmaradványa                317.889,-Ft

  felhalmozási célú pénzmaradványa                       0,-Ft

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2010. évi szabad maradványával a 2011. évi költségvetési rendeletben tervezett működési célú hitelfelvétel összegét csökkenti.

A testület megbízta Török Imrét az Arany Gusztáv Általános Iskola és AMI igazgatóját, hogy az intézmény könyveiben még nyilvántartott 2009. évi negatív pénzmaradványát 2011. évben könyvvitelileg rendezze.

A képviselő-testület módosította a polgármesteri hivatal eszközök és források értékelési szabályzatát.

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletet megalkotta. Az önkormányzat 2010. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét 581.837 eFt-ban, kiadási főösszegét 566.001 eFt-ban állapította meg.

Az önkormányzat 2010. évi kommunális adó bevétele 3.633 eFt volt.

A következő kommunális feladatokhoz járultak hozzá: közterület karbantartás, közvilágítási feladatok, az elhullott állatok tetemeinek elszállítása, eb befogása, szúnyoggyérítés és rágcsálómentesítés.

A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a Colas Zrt-vel kössön szerződést a belterületi utak kátyúzására vonatkozóan 2 MFt keretösszeg erejéig.

A testület döntött arról, hogy a kátyúzások előtérbe helyezése miatt a járdák javítására, építésére a II. félévben térnek vissza.

A képviselő-testület a Kövite Plusz Kft. ajánlatát fogadta el a települési szilárd hulladék elszállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására és megbízta a polgármestert az erre vonatkozó szerződés megkötésével.

A képviselő-testület a méltányossági ápolási díj megszüntetése mellett döntött és eszerint módosított a szociális rendeletét. A méltányossági ápolási díj 2011. június 30-ával kerül megszüntetésre.

A képviselő-testület a költségvetési hiány megszüntetésére tett javaslatokat elfogadta és megbízta a polgármestert, hogy a soron következő ülésre a 2011. évi költségvetési rendelet javaslat szerinti módosítását terjessze a testület elé.

A testület megbízta a polgármestert, hogy az Aradi, Szabadkai utcák belvízelvezetésének javasolt műszaki megoldásának költségvetését dolgoztassa kis és terjessze a képviselő-testület elé.

A képviselő-testület az önkormányzat vagyonának vagyon és felelősségbiztosítására kiírt pályázat nyertes ajánlattevője a Groupama Garancia Biztosító. A testület megbízta a polgármestert a szerződés megkötésével.

A testület zárt ülés keretében az önkormányzat és intézményei számlavezetésére vonatkozó ajánlatok tárgyalását levette a napirendről azzal, hogy az önkormányzatok működését szabályozó törvények elfogadását követően tárgyalja meg a számlavezető pénzintézetre vonatkozó előterjesztést.

A képviselő-testület zárt ülés keretében egy kérelmezőnek 100 eFt-os visszatérítendő kamatmentes kölcsönt állapított meg.

A képviselő-testület 2011. május 16-án rendkívüli ülést tartott.

A képviselő-testület jóváhagyta a Békési Kistérségi Társulás Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervét, mely tartalmazza Köröstarcsa intézkedési tervét is.

A testület a Békési Kistérség Kulturális Koncepcióját jóváhagyta, amely tartalmazza Köröstarcsa kulturális koncepcióját is.

A képviselő-testület döntött arról, hogy szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozóan pályázatot nyújt be, mely szerint 30 gyermek 45 napon keresztül részesül ingyenes nyári étkeztetésben. A nyári gyermekétkeztetés összes kiadása 364.500,-Ft, ebből az önkormányzat által biztosított önerő 284.580,-Ft.