Vissza a főoldalra


ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:A köröstarcsai Képviselő-testület 2010. július 28-án tartott rendkívüli ülésének eseményei


 

A Képviselő-testület 2010. július 28-án tartott rendkívüli ülésén döntött, hogy az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményének 2010. augusztus 31. napjától Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egyedi elnevezést adja.

A Képviselő-testület az iskola nevének megállapítása alkalmából iskolazászlót és emléktáblát adományozott.

A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tagjainak Bötsch Józsefnét, Gyarakiné Pardi Erzsébetet, Juhász Antalnét, póttagnak Baji Józsefet választotta meg.

Az alakuló ülésen a bizottság elnökének Gyarakiné Pardi Erzsébetet, alelnöknek Bötsch Józsefnét választották meg.


A Képviselő-testület 2010. augusztus 24-én tartott rendkívüli ülésén az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának módosítását elfogadta.

A Képviselő-testület megbízta az iskolavezetést az angol nyelv oktatás bevezetésének a lehetőségeiről készítsen előterjesztést, továbbá megbízta az iskolavezetést, hogy vizsgálják meg a 2011/12-es tanévben induló első osztálynál 2 tanítós modell vagy egy tanító és egy pedagógus asszisztens modell alkalmazásának lehetőségét


A Képviselő-testület 2010. szeptember 09. napján tartott soros ülésén az alábbi döntéseket hozta.

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.

A Képviselő-testület a mezőberényi rendőrőrs közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót elfogadta.

A Képviselő-testület a TIOP-1.1.1-09/1 „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Köröstarcsa község alapfokú oktatási intézményében" pályázat során beszerzendő informatikai eszközök közbeszerzésére vonatkozó hirdetmény nélküli egyszerű eljárás ajánlattételi felhívását elfogadta. A közbeszerzés 101 db tanulói laptop beszerzésére vonatkozik.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét módosította. A költségvetés kiadási és bevételi főösszege is 586 668 ezer Ft. Az önkormányzat tartaléka összesen 11.281 ezer Ft.

A Képviselő-testület az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 1/2004.(II.02.) önkormányzati rendeletét módosította. A módosítás szerint szervezet kitüntetése esetén a költségvetésben erre a célra biztosított keret erejéig valamennyi tagja részére plakett adományozható.

A Képviselő-testület kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az OTP Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától az önkormányzat, átmeneti likviditási hiányának fedezetéül 39.000.000 Ft, azaz Harminckilencmillió forint összegű folyószámla hitelkeretet igényeljen 1 éves futamidőre. A hitel fedezete a mindenkori éves költségvetés, valamint az állami hozzájárulások elnevezésű alszámlára érkező bevételek. Az önkormányzat vállalja a felvételre kerülő hitel és járulékainak a visszafizetését

A Képviselő-testület az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadta.

A Képviselő-testület a Mezőberényi Sportcsarnok SE részére ifj. Kovács János Köröstarcsa Aradi u. 12. szám alatti lakos kick-box utánpótlás Világbajnokságon való részvétele támogatása céljából 20.000.- Ft támogatást nyújtott, azzal a feltétellel, hogy a sportoló felszerelésén szerepeljen Köröstarcsa Község Önkormányzata megnevezése.

A Képviselő-testület Fehérné Horváth Hajnalka a Vöröskereszt helyi szervezete titkárának véradó vacsora rendezés támogatására vonatkozó kérelmét elutasította, mivel a támogatási kérelmek benyújtásának határideje minden év január 31. napja.

A Képviselő-testület felkérte az Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, a 2010. október 23-i ünnepség megtartásával és szervezésével.