Vissza a főoldalra


ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:Közbeszerzési értesítő 1.

Az eredeti szöveg letölthető formában a hírekben.

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85. 

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu            On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatás

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

X

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:

Köröstarcsa Község Önkormányzata

Postai cím: Kossuth tér 7.

Város/Község: Köröstarcsa

Postai irányítószám:   

5622             

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Török Imre

Telefon: 66/531-421

Mobil: 70/317-4713

E-mail:ktarcsa@hu.inter.net

Fax: 66/531-421

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

 

További információk a következő címen szerezhetők be:

 

X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

 

 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

 

X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

       

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű                          

Közszolgáltató                            

Regionális/helyi szintű               X

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)-c) pont]                                                        

Közjogi szervezet                       

Egyéb                                           

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

 X  Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Védelem                                         

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

  Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

 

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

 Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

 Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]                                         

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                           

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]                                         

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]            

 Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]                                           

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások                                       

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

 Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 

 Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]   

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?            igen  nem X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Vállalkozási szerződés pedagógus képzési és tanácsadási feladatok ellátására a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0108 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése Köröstarcsa alapfokú oktatási intézményeiben"című projekthez.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás -, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának)

a) Építési beruházás                       

b) Árubeszerzés                           

c) Szolgáltatás                         X

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

 

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

 

Szolgáltatási kategória       24

(az 1-27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió             

A teljesítés helye

                              

NUTS-kód                  

A teljesítés helye

                              

NUTS-kód                 

A teljesítés helye

Köröstarcsa intézményei

NUTS-kód                  HU 332

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása                          X                     Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása 

Keretmegállapodás megkötése                      

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                              

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma  VAGY, adott esetben, maximális létszáma 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel        

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:   vagy  hónap(ok)ban: 

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés pedagógus képzési és tanácsadási feladatok ellátására a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0108 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése Köröstarcsa alapfokú oktatási intézményeiben"című projekthez.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

  Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy

80.00.00.00-4

-  -

További tárgy(ak)

80.40.00.00-8
80.34.00.00-9
85.31.23.20.-8

-  -

-  -

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)                                                                                                                igen      nem X

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre                                   

egy vagy több részre                    

valamennyi részre                               

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                   igen      nem X

                   

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

Pedagógus továbbképzések (30 órás)

- Az IPR alkalmazását támogató tantestületi módszertani képzés:                                14 fő

-IPR alkalmazására, a hatékony együttnevelésre felkészítő tantestületi képzés:         20 fő

- Kompetencia fejlesztő óvodai oktatási programok alkalmazását

   támogató módszertani képzés:                                                                                       4 fő

- A kompetencia alapú, oktatási programok alkalmazását támogató képzések:            9 fő

- Általános pedagógiai módszertani továbbképzés óvoda                                               4 fő

- Általános pedagógiai módszertani továbbképzés                                                          4 fő

    (tevékenységközpontú óvodai nevelés)                                                                       

- Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulásszervezési eljárások

   alkalmazása:                                                                                                                     9 fő

- Általános pedagógiai módszertani továbbképzés                                                          9 fő

- Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását

    segítő képzés                                                                                                                  13 fő

- Egyéb továbbképzés:                                                                                                       4 fő

- Informatikai alapozó képzés:                                                                                          7 fő

- Menedzsment képzés: új oktatásszervezés az intézményben

   (projektpedagógia, tantárgy tömbösítés)                                                                      2 fő

-  Menedzsment képzés: (változásmenedzsment, projetmenedzsment)                        3 fő

Pedagógus továbbképzések (60 órás)

- Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés         5 fő

- Mérés-értékelés képzés:                                                                                                 1 fő

Tanácsadás:

- Intézményi folyamat-szaktanácsadás:                                           220 szakértő óra

- Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadás:                             130 szakértői óra

- IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó                                       10 szakértői óra

- IKT mentor-szaktanácsadó                                                             60 szakértői óra

- Egyéb, külső szolgáltatás                                                        13 db

- Hospitálás                                                                                        55 óra

- Tantestületi felkészítő                                                              1 nap

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    igen      nem

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: 

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: 
hónap(ok)ban:     vagy    napokban:    (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):     vagy:      és    között 

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:  
hónapokban:      vagy    napokban:   (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban:     vagy  napokban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:  kezdés           2009/09/09    (év/hó/nap)   

                                                   ÉS/VAGY

             befejezés       2010/08/31      (év/hó/nap)

III. szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Késedelmi-, és meghiúsulási kötbér az ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint.


III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Részszámla benyújtása teljesítésigazolás alapján lehetséges a Dokumentációban részletezettek szerint. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 305. § (3) bekezdésének megfelelően a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított 30 napon belül, átutalással teljesíti.
A számlák kiegyenlítése az Art. 36/A §-ra figyelemmel történik.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Nem követelmény

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)              igen X      nem
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

48/2001 (XII. 29) OM. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

24/2004 (VI.22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelmény rendszer részletes szabályairól

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire vonatkozóan a Kbt. 60.§ (1) bekezdés és a Kbt. 61. § (1) bekezdés d-e) pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire vonatkozóan a Kbt. 61.§ (1) bek. a)- c) pontjában foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.

Kizárásra kerül az eljárásból az olyan ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdésre vonatkozóan.


III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

a) Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell, a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, valamennyi bankszámlájáról szóló, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot melynek kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
- az egyes számlák megnyitásának dátumai,
- volt-e a számlákon a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben (későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontja óta) sorban állás, ha igen, milyen időtartamban.
b) Ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) b) pontja szerinti alvállalkozójának az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján - amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét - az előző két lezárt üzleti évre vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját.
A fenti alkalmassági követelmények igazolhatóak - a Kbt. 4. § 3/E. pontjában foglaltak figyelembe vételével - a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak szerint is. Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerint kell igazolnia azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, továbbá ezen erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni köteles. Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll-e fenn vagy nem.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

a) Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója, ha a számlavezető pénzintézet nyilatkozata szerint
- a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben (későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontja óta) 30 napot meghaladó sorban állás volt bármely bankszámláján.


b) Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója, ha az előző két lezárt üzleti év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt.

A fenti gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételnek ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának önállóan kell megfelelni.
Ajánlattevő az előírt pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 4. § 3/E. pontjában foglaltak figyelembe vételével - megfelelhet a Kbt. 65. § (3) bekezdésében foglaltak szerint is.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

a) A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek ajánlatában ismertetnie kell az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben teljesített a 277/1997 (XII.22.) kormányren-deletnek megfelelően megvalósított képzési referenciáit a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint. Az igazolásban meg kell adni legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszol-gáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével, továbbá azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

b)A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek ajánlatában ismertetnie kell az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben teljesített a közoktatás