Vissza a főoldalra
ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:A bizottság feladatai

Köröstarcsa Község Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Bizottságának feladata

A bizottság feladata:

A pénzügyi bizottság - egyebek között - az önkormányzatnál és intézményeinél:

véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit,

figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, - csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,

vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylat fegyelem érvényesítését.

A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait haladéktalanul közli a képviselő-testülettel. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételével együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.

Véleményezi a költségvetési koncepciót.

Véleményezi az önkormányzat pénzügyi gazdasági tárgyú előterjesztését.

 

A bizottság működése:

A bizottság rendszeresen képviselő-testület munkaprogramjának és saját munkatervének figyelembevételével, a meghatározott feladatok arányában, szükség szerint tart ülést.

A bizottsági ülést az elnök hívja össze, az írásbeli meghívót az ülés időpontja előtt 5 nappal kell kiküldeni.

A bizottsági ülések helye, Községháza tanácskozó terem.

Az elnök köteles a bizottsági ülést 5 napon belül összehívni a polgármester indítványára, illetve 3 bizottsági tag egybehangzó kérésére.

A bizottság ülései nyilvánosak a bizottság azonban egyszerű többséggel zárt ülés tartását is elrendelheti.

A bizottság szükség szerint a napirendi pontokhoz igazodva üléseire szakértőket hívhat meg, a szakértők meghívásáról a bizottság elnöke dönthet.

A bizottság akkor határozatképes, ha a bizottság tagjaiból legalább 3 fő jelen van.

Az elnök távolléte esetén az ülés levezetésévei egyszerű többséggel a bizottság bármelyik tagja megbízható.

A határozathozatalhoz a jelenlévő bizottsági tagok több mint felének egybehangzó szavazata a szükséges.

Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell elrendelni.

A bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza, de bármelyik bizottsági tag indítványára titkos szavazás rendelhető el.

A bizottság döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A kizárásról bármelyik bizottsági tag javaslatára a bizottság dönt.

A bizottság valamennyi ülésén tanácskozási joggal részt vehet:

a polgármester,

minden önkormányzati képviselő

a jegyző

a Polgármesteri Hivatal napirend szerint illetékes előadója

Az ülésen részt vesz:

a jegyző által a bizottság jegyzőkönyvének vezetésével megbii6tt személy

A bizottság üléseiről, ellenőrzéseiről stb. jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv készítésére a meghívók elküldésére a bizottság határozatainak kézbesítésére stb. a jegyző a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül egy ügyintézőt bíz meg a bizottság munkájának adminisztrálásával.

Adminisztrátor feladata a bizottsági ülések, illetve a bizottsági döntések előkészítése, a bizottság határozatainak legépelése és az érdekeltekhez való eljuttatása.

A bizottsági meghívókat, jegyzőkönyvi kivonatokat, határozatokat és egyéb kiadványokat a bizottság elnöke (levezető elnök), a bizottság jegyzőkönyveit a bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá.

Jelen szabályzat kihirdetése napján lép hatályba.

A bizottság elnöke és adminisztrátora köteles gondoskodni a szabályzat folyamatos alakításáról, kiegészítéséről.

A szabályzat az önkormányzati képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi.