Vissza a főoldalra


ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:A képviselő-testület 2011. szeptember 15-i ülésének fontosabb eseményei


     

A képviselő-testület 2011. szeptember 15-én tartotta soron következő ülését.

.

A testület elfogadta a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót és elfogadta a Liget Fish Kft-vel a Ligetaljai (Paprévi) holtág önkormányzatot megillető halászati jogának haszonbérletére vonatkozó szerződését.

.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a november 24-i soros ülésére napirendi pontként felveszi az ivóvíz minőség javító programról és a hulladékgazdálkodásról szóló tájékoztatót.

A képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal és az Általános Iskola 2011. I. féléves beszámolóját.

A testület módosította a 2011. évi költségvetési rendeletét, így a költségvetés tervezett főösszege 452.589 eFt-ra változott.

A képviselő-testület megalkotta az üzletek éjszakai nyitva tartására vonatkozó rendeletét, mely szerint a vendéglátó üzletek vasárnaptól csütörtökig 22.00 óra és hajnali 05.00 óra között nem tarthatnak nyitva. Pénteken és szombaton a nyitva tartás legfeljebb másnap 02.00 óráig tarthat. Vasárnap zenés szórakozóhely üzletkörű üzlet 05.00 és 06.00 óra között nem tarthat nyitva.

A képviselő-testület felülvizsgálta az önkormányzati képviselők tiszteletdíjára vonatkozó rendeletét, mely szerint a képviselő havi tiszteletdíja összegszerűen nem változott.

A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló rendeletét módosította, ugyanis változtak a lakásfenntartási támogatás feltételei - melyről bővebb tájékoztatást olvashatnak - így új kérelem nyomtatványt kellet elfogadni.

A testület megbízta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy a méltányossági lakásfenntartási támogatásra vonatkozó feltételeket dolgozzák ki és terjesszék a képviselő-testület elé.

A képviselő-testület elfogadta az V. Hal- és Falunapok megrendezéséről szóló beszámolót.

A testület elfogadta a 2012. évre vonatkozó pénzügyi ellenőrzési tervét.

A képviselő-testület módosította intézményeinek alapító okiratait a közfoglalkoztatási szakfeladat változások miatt.

A képviselő-testület kifejeztet azon szándékát, hogy pályázati kiírás esetén, egészségfejlesztés témakörében pályázatot kíván benyújtani.

A képviselő-testület felkérte dr. Bácskay Tamás alpolgármestert, hogy a 2011. október 23-i községi megemlékezés ünnepi szónoka legyen és egyben felkérte az általános iskolát az ünnepi műsor megtartására.

A testület az Arany János utcában 130 méter, a Béke téren 53 méter járda építéséről döntött, valamint a Zalka utca gát felőli részén járda javítási munka elvégzését határozta el.

A képviselő-testület az önkormányzat ingyenesen felajánlott ingatlanok kérdésében a döntéshozatalát 2012. júniusára, az önkormányzati tulajdonú földhaszonbér díjára vonatkozó döntéshozatalt 2011. november 24-i ülésére halasztotta.

A képviselő-testület a Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetését határozta el. A Közalapítvány vagyonát Békéscsabai Rendőrkapitányságnak adja át.

Lakossági kezdeményezésre a képviselő-testület megbízta a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy vizsgálják meg a Helyi Építési Szabályzat módosításának lehetőségét a külterületi beépíthetőség feltételeinek enyhítése érdekében.

A testület együttműködési megállapodás kötését határozta el a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetével. Megállapodtak, hogy együttműködnek a kölcsönös szociális információszolgáltatás területén, a szociális programokban, valamint segítik egymást szociális szolgáltatások megszervezése során. Fontosnak tartják a véradásszervezést, valamint megállapodtak, hogy katasztrófahelyzet esetén segítik egymás tevékenységét.

A képviselő-testület a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár művelődési ház vezető munkakör betöltésére pályázatot ír ki.

A képviselő-testület a Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott társulás megállapodás módosítási javaslatát jóváhagyta.

A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi működési költségeire 30.000,-Ft támogatást biztosított az általános tartalék terhére.

A testület megbízta a polgármester és a címzetes főjegyzőt, hogy készítse elő a települési kommunális hulladékszállítási közszolgáltatás egy év határozott időre szóló megoldására vonatkozó előterjesztést.

.

A képviselő-testület 2011. november 24-én tartja soron következő ülését.