Vissza a főoldalra


ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:A képviselő-testület 2011. március 31-i ülésének fontosabb eseményei.


   

A képviselő-testület 2011. március 31-én tartotta soron következő ülését, melyen az alábbiakról döntöttek.

A képviselő-testület a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.

A képviselő-testület a 2011. február 1-től a háziorvosok és a fogorvos által fizetendő rendelő fenntartási hozzájárulás összegét 48.000,-Ft+ÁFA/hó, azaz havi 60.000,-Ft-ban határozta meg.

A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta és megbízta a vezető Óvónőt, hogy mutassa ki a bölcsődébe beíratott gyermekek közül ki lenne jogosult óvodai ellátásra.

A képviselő-testület megtárgyalta az általános iskola beszámolóját és az alábbiakról döntött: az Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2011/2012-es tanévben 11. osztály indít, a 6. évfolyamon 1. osztályt indít, második idegen nyelvként bevezeti az angol nyelv oktatását, és a tanulók úszásoktatására pályázati lehetőség esetén tér vissza.

A testület nem támogatja a két tanítós pedagógus modell, vagy a pedagógus asszisztens alkalmazását a 2011/2012-es tanév első osztályában, mert az intézmény nem tett rá javaslatot.

A képviselő-testület engedélyezte, hogy az általános iskolában 2011. április 1-től 2 fő részfoglalkoztatású munkavállalót alkalmazzanak a rehabilitációs foglalkoztatás keretében úgy, hogy 1 fő 4 órás foglalkoztatásánál álláshelyet bővítenek és 1 fő 4 órás foglalkoztatást belső átcsoportosítással oldanak meg.

A testület az alsófokú oktatás helyzetéről szóló beszámolót elfogadta.

A képviselő-testület felkérte a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket, hogy a működési hiány ledolgozására az áprilisi ülésre tegyenek javaslatot.

A testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló önkormányzati rendeleteit módosította.

A szociális rendelet módosítása a térítési díjakat érintette, mely szerint

Étkezési térítési díjak:

2011. év

Jövedelem nélkül

Jövedelem 42.750.- Ft alatt

Jövedelem 42.751.-85.500.- Ft között

Jövedelem 85.501.-Ft felett

ingyenes

295,- Ft

325,- Ft

340,- Ft


Térítési díjak nappali ellátottak részére

Étkezési térítési díjak:

2011. év

Jövedelem nélkül

Jövedelem 35.625.- Ft alatt

Jövedelem 35.626.-42.750.- Ft között

Jövedelem 42.751.-Ft felett

ingyenes

300,- Ft

340,- Ft

355,- Ft


.

A képviselő-testület rendeletben írta elő a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként a jogosult lakókörnyezete rendezettségének a biztosítását.

A képviselő-testület ajánlatot kért önkormányzati számlavezetésre az OTP Bank Nyrt-től és az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezettől.

A testület a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2011. évi vízterhelési díj meghatározásának módszerével és a díj összegével egyetértett. Eszerint 2011. április 1-től Köröstarcsa településre meghatározott vízterhelési díjak a következők.

                        Lakossági fogyasztó                            2,00 Ft/m3+ÁFA

                        Önkormányzati fogyasztó                     2,00 Ft/m3+ÁFA

                        Hatósági díjas fogyasztó                      3,00 Ft/m3+ÁFA

                        Szippantott szennyvíz után                    4,50 Ft/m3+ÁFA

                                   A díjak nem változtak a 2010. évhez képest.

.

A képviselő-testület megbízta a polgármestert közfoglalkoztatásra vonatkozóan a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együttműködési megállapodást írjon alá.

A testület engedélyezte a ligeti pavilon térítésmentes használatát a Lake Horse Kft-nek a szerződésének megszűnéséig, és hozzájárult ahhoz, hogy az épület szükséges festési és egyéb javítási munkálatait a polgármesterrel való egyeztetés után elvégezze.

A testület megbízta a polgármestert, hogy készíttessen felmérést a település közútjainak súlykorlátozó táblával történő védelméről.

A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy tegyen javaslatot a Szabadkai és Aradi utcák belvízelvezetésére vonatkozóan és amennyiben a megoldás érinti a Tarcsai Agrár Zrt és Vértes Gábor mezőgazdasági vállalkozó területeit akkor velük is vegye fel a kapcsolatot.

A testület forrás hiány miatt nem támogatja a Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetséget.

A testület a Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott társulási megállapodást jóváhagyta és megbízta a polgármestert, akadályoztatása esetén az alpolgármestert, hogy teljes jogkörrel eljárjon a Tanácsban.

A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot a KÖVITE Plusz Kft-től, valamint az Alföld Konzulting Kft-től a települési szilárd hulladékgyűjtésre és szállításra vonatkozó közbeszerzési eljárásra.

A testület megbízta a polgármestert, hogy az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosítására vonatkozóan kössön megbízási szerződést a Grátisz Biztosítási Zrt-vel, és az ajánlatokat terjessze a képviselő-testület elé.

A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy ajánlja fel az önkormányzat segítségét az Orom testvértelepülés lakosainak honosítási ügy intézéséhez.

A testület megbízta a címzetes főjegyzőt, hogy a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítási javaslatát, mely a lakóház felújítások kölcsönéhez kamattámogatást nyújt dolgozza ki és terjessze a képviselő-testület elé.

A képviselő-testület a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár vezetésével 2011. április 1-től 2011. december 31-ig heti 20 órában Kopányiné Soós Ilonát bízta meg.