Vissza a főoldalra


ketosz logo
Felhasználónév:
Jelszó:Magánszemélyek kommunális adója:


Ügyintéző: Csikós Ibolya

Tel.szám: 0666-480-211

E-mail: onkormanyzat@korostarcsa.hu

 

Magánszemélyek kommunális adója:

4/1996(IV.16.) számú helyi adórendelete.

A helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény l. §. (l) bekezdésének felhatalmazása alapján a Köröstarcsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:

l. §

Az önkormányzat illetékességi területén bevezeti a magánszemélyek kommunális adóját határozatlan időre.

2. §

 

Adókötelezettség

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat belterületén:

- lakás, valamint nem lakás céljára szolgáló építmény (továbbiakban építmény) tulajdonosa

- beépítetlen belterületi telek (továbbiakban: telek) tulajdonosa

- aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

3. §

Az adó alanya

 

  • (1) Az alanya az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén a naptári év első napján építmény, illetve telek tulajdonosa, továbbá az, aki nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

  • (2) Ha az építményt vagy telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az adóalanya a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy.

  • (3) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok és az adókötelezettség bevallására szolgáló nyomtatványt - jogosultságuk mértékéig - külön-külön töltik ki.

  • (4) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a (3) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

4. §

Adókötelezettség keletkezése és megszűnése

 

(1) Adókötelezettség kezdő időpontja:

a, Építmény esetén - használatbavételi, illetve fennmaradási engedély kiadását követő év első napja

- az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napja.

b, Telek esetén

- külterületi földrészlet belterületté való átminősítését követő év első napja

- építési tilalom feloldását követő év első napja.

c, Lakás bérleti jogával rendelkezők esetében a bérlet jogviszony létrejöttét követő év első napja.

(2) Adókötelezettség megszűnése:

a, Építmény esetén - az építmény megszűnése évének utolsó napja

- az építmény első félévben történő megszűnése eset a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

b, Telek esetén

- belterületi földrészlet külterületté történő átminősítése, illetve beépítés esetén a beépítés évének 1 napja

- építési tilalomnak az év első felében történt kihirdetése esetén a félév utolsó napján szűnik meg.

c, Lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

5. §

Adóbeszámítás

(1) Ha a magánszemély az önkormányzat területén kommunális beruházást hajt végre, vagy ilyen beruházás céljára befizetést teljesít, akkor a saját beruházás számlával igazolt ellenértéke a beruházás befejezésének évében, illetőleg a befizetés támogatással csökkentett összege a befizetés évében levonható az önkormányzat által megállapított, az adott évben esedékessé vált helyi adóból.

(2) Ha a helyi adó éves összege nem éri el az /1/. bekezdés szerint levonható összeget, a levonási jog a megnyíltát követő négy naptári évben esedékes helyi adóval szemben érvényesíthető.

(3) Mentes az adóalanynak a lakás tulajdonával azonos helyrajzi számon levő nem lakás céljára szolgáló - egyébként adóköteles - építménye. Kivéve, ha az ilyen nem lakás céljára szolgáló építmény bérbeadás útján van hasznosítva.

6. §

Az adó mértéke

Az adóköteles építmény, telek, bérlemény után a kommunális adó évi összege 5.000.- Ft/év.

7. §

Az adó megállapítása és az adó megfizetése

 

(1) A magánszemély bevallás benyújtásával jelenti be kommunális adókötelezettségét.

(2) Magánszemély adóbevallását az adókötelezettség keletkezését (megváltozását) követő 15.napon belül - általában az adóévet követő január 15-ig nyújthatja be.

(3) Az adóhatóság a fizetendő adóról, az adófizetés módjáról és idejéről a bevallás (bejelentés) adatai alapján határozatot hoz.

(4) Az adót félévenként két egyenlő részletben március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.

(5) Az önkormányzati adóhatóság által határozattal utólag megállapított adót határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni.

8. §

Adókedvezmény

(1) 50%-os adókedvezményben részesül az a nyugdíjas személy, aki a mindenkori nyugdíjminimumot meg nem haladó jövedelemmel rendelkezik, és a lakóházában egyedül él.

(2) 50%-os adókedvezményben részesül a rendszeres szociális segélyben részesülő személy.

(3) hatályon kívül

(4) hatályon kívül

II.

Záró rendelkezések

 

9. §

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adóról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat a kommunális adót a pénzeszközeiből vagy részben azok felhasználásával megvalósuló infrastruktúra fejlesztésre, kommunális beruházások megépítésére, környezetvédelmi célok megvalósítására (kommunális szolgáltatások) és önkormányzati közszolgáltatások ellátására használhatja fel.

(3) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 1996. .július l-től kell alkalmazni.

A befizetés módja: Átutalással az 11733003- 15345314-02820000 számú számlaszámra, vagy az adóosztályon beszerezhető csekken


Kapcsolódó dokumentumok:
kommunalisado_bevallas.pdf
kommunalisado_torles.pdf
Az eredeti szöveg