Vissza a főoldalra


ketosz logo
Felhasználónév:
Jelszó:A talajterhelési díjról: 10/2004.(VI.28.) önkormányzati rendelete

10/2004.(VI.28.) önkormányzati rendelete Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21. § (2) bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja


Ügyintéző: Csikós Ibolya

Tel.szám: 0666-480-211

E-mail: onkormanyzat@korostarcsa.hu

 

A talajterhelési díjról:

10/2004.(VI.28.) önkormányzati rendelete

Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21. § (2) bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

E rendelet hatálya Köröstarcsa Község Önkormányzata közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

2. §

 • (1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig Köröstarcsa Község Önkormányzata Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban: adóhatóság) tesz bevallást.

 • (2) A települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője az adóhatóság részére a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatokat szolgáltatja:
  a) tárgyévet követő év március 31. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a
  locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében
  leszivárgott vízmennyiséggel
  b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.

 • (3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

 • (4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az adóhatóság vezet nyilvántartást.

 • (5) Az adóhatóság a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját a Ktdt. 25. §-ában meghatározott rend szerint határozatban állapítja meg.

 • (6) A Ktdt. 18. §-a alapján a talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számla javára kell befizetni. Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára át kell utalni.

 • (7) A rendeletben biztosított díjkedvezmény vagy díjmentességek iránti kérelmet a tárgyévet követő év február 28. napjáig, a jegyzőhöz lehet benyújtani, aki a kérelemről határozattal dönt.

Díjkedvezmény

3. §

 • (1) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:
  a) családban élő estén az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
  mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban: nyugdíjminimum)
  b) egyedülálló estén a nyugdíjminimum 150 %-át.

 • (2) Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése.

Díjmentesség

4. §

A kibocsátó kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól mentes az egyedülálló 70 év feletti kibocsátó.

Értelmező rendelkezések

5. §

Kibocsátó: Az 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktdt. 2. §-ára figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést alkalmaz.

Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi - műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva a rácsatlakozást.

jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.

család: egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók.

egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó személyek.

A befizetés módja: Átutalással az 11733003- 15345314-03920000 számú számlaszámra, vagy az adóosztályon beszerezhető csekken.

 


 


Kapcsolódó dokumentumok:
talajterheles_marc31.pdf
talajterheles_2011.pdf